Project

Business Control Ruimte, Omgeving & Ontwikkelen

Opdracht

​Vanuit de gedachtengoed continu verbeteren, advisering en regie op (door)ontwikkelen Stuurinformatie (dmv  ontwikkelen Dashboard ) , waarbij onderwerpen als beleidsdoelstellingen, bedrijfsvoeringsprocessen en financiën aan elkaar gekoppeld worden vanuit een integrale benadering.

 • Ontwikkelen keten specifieke Maandrapportage, welke goedgekeurd is door DT+ en bijbehorende procesbeschrijving taken en verantwoordelijkheden binnn de P&C cyclus.
 • Implementatie borging van stuurinformatie (dmv ontwikkelen van dashboard) voor keten Ruimte, Omgeving & Ontwikkelen binnen de P&C cyclus.
 • Daar waar mogelijk zorg dragen en adviseren over verbeteringen in de interne bedrijfsvoering.

Basis op orde

 • Zorgdragen voor correcte aansluiting begrote en gerealiseerde formatie tussen Financiele- (K2F) en HR systeem (ADP).
 • Hieruit voortvloeiend Analyse financiële impact overschrijding formatie (fte + loonsom) tov begrote formatie voor ketens Ruimte, Omgeving & Ontwikkelen.
 • Adviseren beheersmaatregelen bij overschrijding formatie (fte + loonsom) tov begrote formatie voor ketens Ruimte, Omgeving & Ontwikkelen.

Keten Ruimte:

 • Advisering lopende zaken omtrent reguliere bedrijfsvoering

Keten Omgeving: Projectleider

Ten behoeve voor keten Omgeving voorbereiding implementatie nieuwe omgevingswet. Dit houdt in:

 • Maken Plan van Aanpak sturingsmodel leges.
 • Integreren financiële acties en verbind deze.
 • Zorg dragen voor tijdige bestuurlijke besluitvorming

Keten Ontwikkelen

 • Participatie Regietafel ontwikkelen.
 • Inventarisatie projecten tbv doelstelling diverse opgaven, projecten en inzet van middelen financieel en formatie.
 • Advisering bij ontwikkelen van afwegingskader Programma’s/projecten ten behoeve van betere positionering keten ontwikkelen in de organisatie als geheel.
 • Advisering organisatiemodel en transitieplan formatie terug in de lijn of flexpool
 • Advisering/coaching Opgave gestuurd en Resultaat gericht werken bij diverse programma’s/projecten binnen afdeling ontwikkelen.