Gemeente Súdwest-Fryslân 2019

door | 11 juni 2019

Project

Business Control Sociaal Domein

Het opzetten en uitvoeren van Business Control Sociaal Domein voor de afdeling Financiën. Daar waar mogelijk zorg dragen en adviseren over verbeteringen in de interne bedrijfsvoering, waarbij het mede vormgeven aan het transformatievraagstuk Sociaal Domein centraal staat. Kernwaarde hierbij is werken aan en naar één gezin, één plan, één regisseur benadering, daar waar mogelijk binnen de financiële kaders.

Opdracht:

  • Reeds bestaande informatie uit het Dashboard Sociaal Domein verder door ontwikkelen tot stuurinformatie voor zowel het management (DT, MT) als Raad & College waarbij onderwerpen als beleidsdoelstellingen, bedrijfsvoering processen en financiën aan elkaar gekoppeld worden vanuit een integrale benadering.
  • Ondersteunen bij maken van (Business) analyse en bespreking resultaten met (interne) betrokkenen tbv ontwikkelen van budgetverantwoordelijkheid en/of met externe partijen tbv geven van inzichten (beïnvloedbare factoren, indien van toepassing).
  • Ondersteunen bij het schrijven van rapportages over o.a. de bevindingen Dashboard 3D Sociaal Domein binnen de P&C Cyclus en als deelnemer van het MT betrokkenen informeren en adviseren mbt de punten die bovenstaand genoemd zijn.
  • Daar waar mogelijk ondersteunen en adviseren m.b.t. het stimuleren van innovatiekracht ten behoeve van het vorm geven aan het transformatievraagstuk Sociaal Domein. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen als digitalisering, big data ontwikkeling.
  • Het inventariseren van de taken en verantwoordelijkheden van de Business Control Sociaal Domein op strategisch, tactisch en operationeel niveau, alsmede het leveren van een advies over de wijze waarop deze taken binnen de afdelingen Financiën structureel kunnen worden geborgd.