Gemeente Sudwest Fryslân 2018

door | 20 juli 2018

Project

Implementatiemanager Dashboard Sociaal Domein & procesbegeleider doorontwikkeling Berichtenverkeer

 

Opdracht

 1. Adviseren en organiseren hoe Strategische beleidskeuzes naar Operationele doelstellingen vertaalt kunnen worden binnen het Sociaal Domein.
 2. Adviseren en organiseren hoe een koppeling gemaakt kan worden tussen Beleid en ICT, zodat het gewenste doelstellingen zichtbaar wordt in een Dashboard en/of managementrapportages.
 3. Adviseren en organiseren dat belangrijkste rollen in het primaire proces van clientvraag – afgeven van voorziening – facturatie in samenhang met het functioneren van het dashboard zijn belegd.
 4. Adviseren en organiseren dat taken en verantwoordelijkheden duurzaam geborgd worden in de organisatie (Teammanagers Sociaal Domein, Budgethouders, Beleidsregisseurs, Financieel adviseur, afdeling Financiële administratie team Financien, ICT – team administratie) met het dashboard kunnen werken en wijzigingen kunnen doorvoeren en doorontwikkelen zonder externe ondersteuning.
 5. Training geven en coachen van budgethouders over inhoudelijk hun vak rol, wat houdt budgetverantwoordelijkheid in, in samenhang met gebruik van Dashboard binnen de Planning & Control cylus.
 6. Inzichten in Risico’s en Beheersmaatregelen.
 7. Adviseren en organiseren bij implementatie dat de bestuursrapportage automatisch wordt gevuld met input vanuit het dashboard met een format ter ondersteuning van duiding van de cijfers.
 8. Adviseren en organiseren bij maand en kwartaal rapportage aan het MT (maakt onderdeel uit van dashboard).
 9. Organiseren en maken van gebruikershandleiding Dashboard Sociaal Domein voor alle budgethouders en beleidsmedewerkers.
 10. Inventariseren doorontwikkelvraag Dashboard Sociaal Domein voor vervolg na de implementatiefase.

 

 1. Implementatie Sport & Cultuur (voorliggend veld) in Dashboard Sociaal Domein
  1. Adviseren en organiseren bij implementatie sport en cultuur waarbij de budgetten zijn toegevoegd aan het dashboard Sociaal Domein.
 2. Procesbegeleider Doorontwikkeling berichtenverkeer
  1. Proces begeleiden dat de administratie de systemen heeft ingericht volgens Administratieprotocol van nieuwe inkoop jeugd, voor zover dit systeemtechnisch mogelijk is.
  2. Binnen de primaire keten van cliëntvraag-beschikken-registratie-facturatie via het berichtenverkeer zijn risico’s in het proces benoemd en beheersmaatregelen zowel technisch als signaleringslijsten ingericht.
  3. Het werkproces van het Team Administratie en Beheer binnen het primaire proces en de rollen hieromtrent zijn helder belegd en beschreven.
  4. Een aantal belangrijke nader te bepalen procesindicatoren (Sociaal Domein Fryslân) in het berichtenverkeer van het Jeugddomein maken integraal onderdeel uit van het werkproces. Bekeken wordt wat nodig is om dit structureel te integreren in het Dashboard Sociaal Domein.
 3. Provinciale werkgroep inkoop Jeugd
  1. Participeren in Regionale werkgroep (Sociaal Domein Fryslân) welke zich bezig houdt met de financiële vertaling te maken van de effecten van het nieuwe resultaatgerichte inkoopmodel Jeugd.
  2. Adviseren over risico’s en beheersmaatregelen volgend hieruit aan het MT