Gemeente Sudwest Fryslân 2018

door | 20 juli 2018

 

Project

Implementatiemanager Dashboard 3D- Sociaal Domein (organisatorische implementatie) en aanvullende opdracht procesbegeleider bij doorontwikkeling Berichtenverkeer.

Opdracht

 • Implementatiemanager Dashboard Sociaal Domein.
 • Procesondersteuning bij implementatie dat belangrijkste rollen rondom het functioneren van het dashboard zijn belegd –> notitie MT afgetikt
 • Proces ondersteunen bij dat de organisatie (Teammanagers Sociaal Domein, Budgethouders, Beleidsregisseurs, Financieel adviseur, afdeling Financiële administratie team Financiën, ICT – team administratie) met het dashboard kunnen werken en wijzigingen kunnen doorvoeren en doorontwikkelen zonder externe ondersteuning.
 • Ondersteunen bij implementatie dat de berap wordt gevuld met input vanuit het dashboard met een format.
 • Procesondersteuning bij implementatie dat maandelijks een overzicht wordt geleverd aan het MT (maakt onderdeel uit van dashboard).
 • Procesondersteuning bij implementatie dat binnen 1 maand na afloop van het kwartaal er een rapportage geleverd wordt met ontwikkelingen aan het MT.
 • Er is een gebruikershandleiding voor alle budgethouders.
 • Inventariseren doorontwikkelvraag Dashboard 3D-Sociaal Domein voor vervolg na de implementatiefase.

 

Implementatie Sport & Cultuur in Dashboard Sociaal Domein

 • Procesondersteuning bij implementatie sport en cultuur waarbij de budgetten zijn toegevoegd aan het dashboard.

 

Procesbegeleider Doorontwikkeling berichtenverkeer

 • Proces begeleiden dat de administratie de systemen heeft ingericht volgens Administratieprotocol van nieuwe inkoop jeugd, voor zover dit systeemtechnisch mogelijk is.
 • Binnen de primaire keten van cliëntvraag-beschikken-registratie-facturatie via het berichtenverkeer zijn risico’s in het proces benoemd en beheersmaatregelen zowel technisch als signaleringslijsten ingericht.
 • Het werkproces van het Team Administratie en Beheer binnen het primaire proces en de rollen hieromtrent zijn helder belegd en beschreven.
 • Een aantal belangrijke nader te bepalen procesindicatoren (SDF) in het berichtenverkeer van het Jeugddomein maken integraal onderdeel uit van het werkproces.
 • Bekeken wordt wat nodig is om dit structureel te integreren in het Dashboard Sociaal Domein.

 

Provinciale werkgroep inkoop Jeugd

 

 • Participeren in provinciale werkgroep welke zich bezig houdt met de financiële vertaling te maken van de effecten van het nieuwe inkoopmodel Jeugd.
 • De resultaten hiervan worden in de loop van 2018 gerapporteerd aan het MT.